Hesabınız var mı?
Parolamı unuttum

Yazarlar

Bayram Güner
Düzce Özel Hayri Sivrikaya H...

Beğenenler


Hiçbir kayıt bulunamadı.

Takip edenler


Hiçbir kayıt bulunamadı.

Fibroepitelyal Polipler

Fibroepitelyal Polipler
Türü: Derleme
Başvuru: 04.02.2014
Kabul: 12.03.2014
Yayın: 29.04.2014

Özet


Fibroepitelyal polipler ürogenital sistemde son derece nadir gözlenen benign tümöral oluşumlardır. Tanı ve tedavisinde konsensüs olmamasına karşın günümüzde tedavisi sıklıkla minimal invaziv tedavi yöntemleri ile yapılmaktadır.

Abstract


Fibroepithelial polyps are extremely rare benign tumoral lesions in the urogenital tract. So there is no consensus on diagnosis and treatment but nowadays minimally invasive treatments should prefer at treatment.

Giriş

Fibroepitelyal polipler sıklıkla   deri ve genitoüriner sistemde rastlanan nadir görülen benign nonepitelyal  tümöral oluşumlardır. Literatürde 200 den daha az vaka bildirilmiştir. Gebelerde ve prenatal dönemde tanı alan simultane vakalar da söz konusudur [1,2]. Patogenezi  tam olarak bilinmemekle birlikte kronik inflamatuar prosesin anahtar rol aldığı ileri sürülmektedir. Patogenezde  yavaş büyüyen konjenital lezyonların da etkili olabileceği iddia edilmektedir. Histopatolojik olarak polipoid, vasküleriteden zengin stromal  yapılar ve ödemli alanlar  barındıran sıklıkla multinükleer mezenkimal hücrelerle karakterize lezyonlar şeklinde kendisini gösterir [3-11]. Klinik prezentasyonu  lokalizasyona göre değişmekle birlikte ciltte kozmetik sorunlar, ağrı; solunum sistemi tutulumlarında hemoptizi, dispne, rekürrent pnömoni, atelektazi; üriner sistem tutulumlarında obstrüksiyon derecesine ve lokalizasyonuna göre alt üriner sistem semptomları, kolik tarzda yan ve kasık ağrısı, tekrarlayan üriner enfeksiyon, hematüri, taş gelişimi, bilateral vakalarda böbrek yetmezliği gibi semptomlara neden olabileceği gibi asemptomatik olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Üriner tutulumda tüm diğer organ tutulumlarında olduğu gibi tanı ve tedavisinde konsensüs sağlanamamıştır. Bulunduğu lokalizasyona göre öykü, tam idrar tetkiki, ultrasonografi, intravenöz ürografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, üretra tutulumlarında voiding sistoüretrografi, sistoüretroskopi, üreteroskopi ve  endoskopi eşliğinde biyopsi tanısal yaklaşımlardır. Dolum defekti şeklinde izlenen bu lezyonun ayırıcı tanısında özellikle mesane ve üst üriner sistem tutulumlarında transizyonel hücreli karsinom akılda tutulmalıdır. Görüntüleme yöntemlerinin herhangi birisinde dolum defekti saptanması durumunda endoskopik muayene, eş zamanlı biyopsi ve sonrasında lazer fulgurasyon, transüretral rezeksiyon/ablasyon, açık ve laparoskopik cerrahi tedavi seçenekleri masaya yatırılmalıdır. Yerleşim lokalizasyonlarına göre kategorize edildiğinde tanısal ve terapötik yaklaşımları aşağıdaki gibi detaylandırabiliriz.

Böbrek ve üreter :

Primer üreter tümörleri tüm üst üriner sistem tümörlerinin %1 inden daha azını oluşturmaktadır. Benign üreter tümörleri olan  fibrom, leiomiyom, nörofibrom, lenfanjiom, hemanjiom ve fibroepitelyal polip  tüm üreter tümörlerinin yaklaşık %20 sini oluşturur ve en sık görüleni fibroepitelyal poliplerdir. Üst üriner sistem fibroepitelyal poliplerinin %85’i üreter, %15’i böbrek kaynaklıdır ve sıklıkla sol proksimal üreterde ve soliter olarak gözlenmektedir [5,12]. Genellikle genç erkeklerde görülen bu durum daha sıklıkla üreteropelvik bileşke bölgesi etrafında gözlemlenmekte ve üreteropelvik bileşke darlığına neden olabilmektedir. En sık klinik prezentasyonu hematüri ve yan ağrısı şeklinde olan bu durum çoğunlukla beş santimetreden küçük ince saplı, vasküler yapılardan zengin stromal yapı şeklinde karşımıza çıkar [13,14].

Tanısında ultrasonografi, intravenöz ürografi, retrograd piyelografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme kullanılabilmektedir. Sıklıkla proksimal üreterde yerleşen lezyonlar uzun,ince saplı, silindirimsi dolum defekti şeklinde izlenirler. Transizyonel hücreli karsinom ile ayırıcı tanısında görüntüleme yöntemlerine ek olarak sitolojik incelemenin faydası olabilir. Klinik durum ve görüntüleme ile çoğunlukla net tanısı konulamayan bu durumun tanısında altın standart yöntem üreteroskopi ve eşliğinde biyopsi yapılmasıdır. Definitif tedavi öncesi mutlaka histolojik konfirmasyon yapılması önerilmektedir.

Tedavisi  tanı netleştirildikten sonra klinik bulgulara göre yönetilmektedir. Günümüzde üreter yerleşimli  fibroepitelyal  poliplerde izlem,  minimal invaziv tedavi seçenekleri, açık ve laparoskopik cerrahi yöntemler uygulanabilmektedir. Tedavi böbreğin fonksiyonel durumu, hastanın kliniği, kitlenin büyüklüğü, yerleşim yeri ve teknik imkanlara göre değişebilmekte; minimal invaziv yaklaşımlardan nefroüreterektomiye (açık veya laparoskopik)  kadar uzanabilen bir yelpazeye yayılabilmektedir. Günümüzde böbreğin fonksiyonel durumu normal ve kitlenin boyutu uygun olduğu sürece son yıllarda gelişen lazer teknolojisi  ve endoürolojik gelişmeler de göz önüne alındığında olabildiğince minimal invaziv tedavi seçenekleri tercih edilmelidir. Bazı vakalarda iki aşamalı endoskopik prosedürlerin gerekebileceği akılda tutulmalıdır. Açık ve laparoskopik yaklaşımlar minimal invaziv tedaviye uygun olmayan vakalar ile polipe sekonder afonksiyone böbrek vakaları ile sınırlı tutulmalıdır [15-20]. Definitif tedavi sonrası izlemin nasıl,hangi yöntemlerle ve ne sıklıkta olacağı konusunda fikir birliği yoktur. Ancak sıklıkla kullanılan görüntüleme yöntemleri ultrasonografi ve intravenöz ürografi olmakla birlikte üreteroskopi de bu amaçla kullanılabilir. 

Mesane ve üretra:

Genellikle konjenital ve/veya kronik kateter kullanımı gibi faktörlerle ilişkili olan bu durum son derece nadir görülen bir antitedir. Tanısında ultrasonografi, voiding sistoüretrografi ve sistoüretroskopi kullanılmaktadır. Literatürde tek vakada mesanede fibroepitelyal polip etrafında izlenen malign tümöral bir olgu rapor edilmiş ve malignite ile ilişkili olabileceği konusunda yetersiz  bir varsayım öne sürülmüştür [21-23]. Ancak farklı yayınlarla bu durum inkar edilmiştir [24] Tedavisinde öncelikli olarak minimal invaziv tedavi seçenekleri kullanılmalıdır.

Penis :

Penisteki lezyonlar sıklıkla kondom katetere bağlı negatif basınç, sondaya sekonder kronik irritasyon, penil cerrahi ve çok nadiren de fimozis/parafimozise sekonder irritasyon/inflamasyon sonucu ortaya çıkar. Tedavisi lokal eksizyondur [25-30]. Eksizyon sonrası bir seride %40 oranında nüks olabileceği, nüks durumunda da yeniden lokal eksizyon yapılabileceği belirtilmektedir. Bazı olgu sunumları ile penis cildindeki lezyonların maligniteye dönüşebileceği ifade edilse de üzerinde konsensus yoktur [31,32].

Sonuç olarak Fibroepitelyal polipler sıklıkla deri ve genitoüriner sistemde rastlanan nadir görülen benign nonepitelyal  tümöral oluşumlardır. Tanı ve tedavisinde konsensüs olmamasına karşın günümüzde tedavisi sıklıkla minimal invaziv tedavi yöntemleri ile yapılmaktadır.

Kaynaklar

 1. Affonso Celso Piovesan, Fábio César Miranda Torricelli, Leonardo Lima Borges, José Luiz Chambô, José Luiz Borges de Mesquita, et al: Ureteral fibroepithelial polyps in a pregnant woman: case report. Sao Paulo Med J. 2009; 127(4):238-40.
 2. Bryann Bromley, Drucilla J. Roberts,Erin E. Tracy, Michael F. Greene, Thomas D. Shipp, et al. Fibroepithelial Bladder Polyp and Renal Tubular Dysgenesis: An Unusual Cause of Third-Trimester Oligohydramnios. J Ultrasound Med 20:1015–1019.
 3. Lam J, Binghan J, and Gupta M: Endoscopic treatment of fibroepithelial polyps of the renal pelvis and ureter. Urology 62: 810–813, 2003.
 4. Williams TR, Wagner BJ, Corse WR, et al: Fibroepithelial polyps of the urinary tract. Abdom Imaging 24: 217–221,2002.
 5. Brady J, Korman H, Civantos F, et al: Fibroepithelial polyp of the renal pelvis: nephron-sparing surgery after falsepositive biopsy for transitional cell carcinoma. Urology 49:460–464, 1997.
 6. Kiel H, Ulrich T, Roessler W, et al: Benign ureteral tumors: four case reports and a review of the literature. Urol Int 63: 201–205, 1995.
 7. Bolton D, Stoller M, and Irby P: Fibroepithelial ureteral polyps and urolithiasis. Urology 44: 582–587, 1994.
 8. Carey RI, Bird VG. Endoscopic management of 10 separate fibroepithelial polyps arising in a single ureter. Urology. 2006;67(2):413-5.    
 9. Oesterling JE, Alexander L, Fishman EK: Real-time multiplanar computerized tomography: A new diagnostic modality used in the detection and endoscopic removal of a distal ureteral fibroepithelial polyp and adjacent calculus. J Urol 142:1563-1566, 1989
 10. Fraile AG, Aransay A, Matute JA, et al: Pyelic benign fibroepithelial polyp in childhood: A case report. J Pediatr Surg 28:948-949,1993
 11. Greig JD, Azmy AF: An unusual case of pelviureteric junction obstruction. J Pediatr Surg 27:525-526, 1992
 12. Faerber GJ, Ahmed MM, Marcovich R, Crisco CP, Belville WD. Contemporary diagnosis and treatment of fibroepithelial ureteral polyp. J Endourol. 1997;11(5):349-51.
 13. Bellin MF, Springer O, Mourey-Gerosa I, et al. CT diagnosis of ureteral fibroepithelial polyps. Eur Radiol. 2002;12(1):125-8.
 14. Cooper CS, Hawtrey CE: Fibroepithelial polyp of the ureter. Urology 50:280-281, 1997
 15. Lam JS, Bingham JB, Gupta M. Endoscopic treatment of fibroepithelial polyps of the renal pelvis and ureter. Urology. 2003;62(5):810–3. doi: 10.1016/S0090-4295(03)00691-5.
 16. Yagi S, Kawano Y, Gotanda T, Kitagawa T, Kawahara M, Nakagawa M, et al. Endoscopic treatment of a long fibroepithelial ureteral polyp. Int J Urol. 2001;8(8):467–9.
 17. Lai TK, Chung CH, Chin AC, Szeto PS, Wong WC, Chan RY, et al. Magnetic resonance imaging for ureteral fibroepithelial polyp. Hong Kong Med J. 2008;14(5):408–10.
 18. Yeh CC, Lin HC, Che CC, Wu HC. Ureteral fibroepithelial polyp prolapsed into the bladder cavity suspending a bladder stone. J Urol. 2001;165(5):1627–8.
 19. Coloma del Peso A, Bocardo Fajardo G, Teba del Pino F, Fernandez Gonzalez I, Brime Menendez R, Fernandez Borrell A, et al. Endoscopic treatment of a giant fibroepithelial polyp of the ureter. Arch Esp Urol. 2010;63(4):305–8.
 20. Numakura K, Tsuchiya N, Inoue T, Horikawa Y, Kakinuma H, Togashi H, et al. [A case of fibroepithelial polyp of the ureter resected ureteroscopically]. Hinyokika Kiyo. 2005;51(4):277–81.
 21. Tsuzuki T, Epstein JI. Fibroepithelial polyp of lower urinary tract in adults. Am J Surg Pathol.2005;29:460–6.
 22. Young RH. Fibroepithelial polyp of the bladder with atypical stromal cells. Arch Pathol Lab Med.1986;110:241–2.
 23. Nadira Mamoon, Zujajah Hameed, Fazal Ilahi, and Imran Nazir Ahmad. The nested variant of urothelial carcinoma arising in a fibroepithelial polyp: Report of a case and review of literature. Indian J Urol. 2014 Jan;30(1):105-7
 24. Miroglu C, Ilhan A, Ozdiler E: Congenital urethral polyp in an adult. Br J Urol. 1988; 61: 531-2.
 25. Rodríguez Collar TL, Valdés Estévez B, López Marín L, et al. Penile fibroepithelial polyp. Case report. Arch Esp Urol 2010;63:309-12.
 26. Fetsch JF, Davis CJ, Jr, Hallman JR, Chung LS, Lupton GP, Sesterhenn IA. Lymphedematous fibroepithelial polyps of the glans penis and prepuce: a clinicopathologic study of 7 cases demonstrating a strong association with chronic condom catheter use. Hum Pathol. 2004;35:190–195.
 27. Al-Awadhi NM, Al-Brahim N, Ahmad MS, Yordanov E. Giant fibroepithelial polyp of the penis associated with long-term use of condom catheter. Case report and literature review. Can J Urol.2007;14:3656–3659.
 28. Turgut M, Yenilmez A, Can C, Bildirici K, Erkul A, Ozyurek Y. Fibroepithelial polyp of glans penis.Urology. 2005;65:593.
 29. Pena KB, Parada DD. Lymphedematous fibroepithelial polyp of the glans penis non-associated with condom catheter use. APMIS. 2008;116:215–218.
 30. Yildirim I, Irkilata C, Sumer F, Aydur E, Ozcan A, Dayanc M. Fibroepithelial polyp originating from the glans penis in a child. Int J Urol. 2004;11:187–188.
 31. Agir H, Sen C, Cek D. Squamous cell carcinoma arising from a fibroepithelial polyp. Ann Plast Surg 2005;55:687-8.
 32. Zervas A, Rassidakis G, Nakopoulou L, et al. Transitional cell carcinoma arising from a fibroepithelial ureteral polyp in a patient with duplicated upper urinary tract. J Urol 1997;157:2252-3.

 

Anahtar kelimeler: Fibroepitelyal polip , Üreteroskopi , Minimal invaziv cerrahi

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.