Hesabınız var mı?
Parolamı unuttum

Yazarlar

Sacit Nuri Görgel
İzmir Katip Çelebi Üniversit...
Osman Köse
İzmir Katip Çelebi Üniversit...
Ozan Horsanalı
İzmir Katip Çelebi Üniversit...
Enis Mert Yorulmaz
İzmir Katip Çelebi Üniversit...
Kutan Özer
İzmir Katip Çelebi Üniversit...

Beğenenler


Hiçbir kayıt bulunamadı.

Takip edenler


Hiçbir kayıt bulunamadı.

Uterin Prolapsusa Bağlı Hidronefroz ve Üreminin Pesser İle Tedavisi: Olgu Sunumu

Uterin Prolapsusa Bağlı Hidronefroz ve Üreminin Pesser İle Tedavisi: Olgu Sunumu
Türü: Olgu sunumu
Başvuru: 11.10.2015
Kabul: 28.11.2015
Yayın: 25.03.2016

Özet


Kadın hastalarda pelvik organ prolapsusu sıklığı yaşla birlikte artmaktadır. Pelvik organ prolapsusu üriner sisteme yakınlığı nedeniyle hidronefroz ve üremiye neden olabilir. Pesser uygulaması cerrahi istemeyen kadın hastalarda pelvik organ prolapsusu için alternatif bir tedavi yöntemidir. Burada uterin prolapsusa bağlı hidronefroz ve üremi gelişen, pesser ile tedavi edilen olguyu sunduk.

Abstract


The incidence of pelvic organ prolapse has increased with age in female patients. Pelvic organ prolapse can cause hydronephrosis and uremia because of close to urinary system. The application of pessary is an alternative treatment method for pelvic organ prolapsus in female patient who do not want surgery. In this report, we present a female patient who has hydronephrosis and uremia due to uterine prolapse uterine prolapse treated with pessary.

Giriş

Pelvik organ prolapsus sıklığı yaşla birlikte artmakla beraber kesin tedavisi cerrahidir. Cerrahi istemeyen veya komorbitide nedeniyle cerrahiye uygun olmayan hastalarda pesser uygulaması alternatif bir tedavi yöntemidir [1]. Uterus prolapsusu toplumda görülme sıklığı yaklaşık % 14 olup önemli bir halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır [2]. Uterus prolapsusu özellikle alt üriner sistem ile anatomik komşuluğu nedeniyle zaman zaman üst üriner sistemde hidronefroza ve böbrek yetmezliğine kadar gidebilen sorun­lara neden olmaktadır [3]. Burada uterin prolapsusa bağlı hidronefroz ve üremi gelişen pesser ile tedavi edilen olguyu sunduk.

Olgu Sunumu

81 yaşında kadın hasta polikliniğimize 3 aydır süren yan ağrısı şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenede uterin prolapsus dışında patoloji saptanmadı. Tam idrar tahlili ve hemogram olağandı. Kan biyokimyasında kreatinin değeri  5,1 mg /dl ve kan üre azotu (BUN) değeri 120 mg/ dl saptandı. Üriner ultrasonografide ve opaksız batın tomografisinde bilateral hidronefroz saptandı (Şekil 1).

Şekil 1
Pesser uygulaması öncesi bilateral hidronefroz


Hidronefrozun uterin prolapsusa bağlı olduğu düşünüldü. Kadın  hastalıkları ve doğum kliniği ile konsulte edildi. Hastanın operasyon istememesi üzerine prolapsus cerrahisi yapılamadı ve hastaya pesser uygulaması yapıldı. Hastanın takiplerinde 1 ay sonra kreatinin değeri (1,5 mg/dl), BUN değeri (30 mg/dl) ve hidroüreteronefroz belirgin olarak geriledi (Şekil 2). Hasta üroloji ile kadın hastalıkları ve doğum tarafından rutin takibe alındı. 

Şekil 2
Pesser uygulaması sonrası hidronefrozda belirgin gerileme (Pesser okla gösterilmiştir)Tartışma ve Sonuç

İdrar akımın engellenmesi glomeru­lar filtrasyonu sağlayan Starling kuvvetlerinin ter­sine dönmesine neden olur ve ilerleyici obstrüksi­yon hidronefroz ile sonlanır. Yapılan çalışmalarda uterin prolapsusu olan olgu­ların % 5-17’sinde hidronefroz tesbit edilmiş [4,5], uterin prolapsusun derecesi arttıkça hidronefrozun şiddetinin de arttığı bildirilmiştir [4].

 Genel olarak pesserler, cerrahi te­daviye uygun olmayan kadınlarda kullanılmaktadır. Pesserler uygun şekilde kullanıldığı zaman, bu hasta populasyonunun pelvik organ pro­lapsusunu düzeltmede ve yaşam kalitesini geliştirmede etkilidirler [6]. Pesser uygulamasının komplikasyonları nadirdir. Komplikasyonların çoğu irri­tasyon, enfeksiyon ve erozyon gibi minör komplikasyonlardır [7].En ciddi komplikasy­onlar, ihmal edilmiş pesserlerden kaynaklanır ve vezikovajinal fistül, rektovajinal fistül, ince barsak inkarserasyonu, hid­ronefroz, pyelonefrit, ürosepsis, vajinal reep­itelizasyon, vajinal kanser ve servikal kanser gibi  komplikasyonları içerirler [8].  

 Pesser uygulaması cerrahi istemeyen veya komorbitide nedeniyle opere edilemeyen hastalarda uygulanan alternatif bir tedavi yöntemidir. İleri yaş kadın hastalarda hidronefrozun ayırıcı tanısında uterin prolapsus da unutulmamalı ve cerrahiye gerek kalmadan pesser uygulaması ile başarılı bir şekilde tedavi edilebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Kaynaklar

  1. Pott-Grinstein E, Newcomer JR Gynecologists’ patterns of prescribing pessaries. J Reprod Med 2001; 46:205-208.
  2. Hendrix SL, Clark A, Nygaard I. Pelvic organ prolapse in the women’s health initiative:gravity and gravidity. Am J Obstet Gynecol 2002;186(6):1160-2002.
  3. Chitale SV, Burgess NA, Warren R. Renal failure secon­dary to uterine prolapse. British J of General Practice 2002;52:661-662.
  4. Gemer O, Bergman M, Segal S. Prevalence of hydro­nephrosis in patients with genital prolapse. Eur J Obs & Gynecol and Reprod Bio 1999;86:1,11-13.
  5. Constantini E, Lazeri M, Mearini L, Zucchi A, Del Zingaro M, Porena M. Hydronephrosis and pelvic organ prolapse. Urology 2009;73:2:263-267.
  6. Barber MD, walters MD, Cundiff GW, PESSRI Trial Group . Responsiveness of the Pelvic Floor Distress Inventory (PFDI) and Pelvic Floor Impact Questionnaire (PFIQ) in women undergoing vaginal surgery and pessary treatment for pelvic organ pro­lapse. Am J Obstet Gynecol 2006;194: 1492-1498
  7. Bash KL. Review of vaginal pessaries. Obstet Gynecol Surv 2000; 55:455-460
  8. Vierhout ME. The use of pessaries in vaginal prolapse. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2004; 117:4-9

Sunum Bilgisi

24. ulusal üroloji kongresinde sözlü sunum olarak kabul olmuştur.

Anahtar kelimeler: Hidronefroz , Pesser , Uterin prolapsus

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.