Hesabınız var mı?
Parolamı unuttum

Yazarlar

Ekrem Akdeniz
Samsun Eğitim ve Araştırma H...
Mustafa Suat Bolat
Samsun Eğitim ve Araştırma H...
Necmettin Şahinkaya
Samsun Eğitim ve Araştırma H...
Alper Bitkin
Samsun Eğitim ve Araştırma H...
Zülay Kazak
Samsun Eğitim ve Araştırma H...

Beğenenler


Hiçbir kayıt bulunamadı.

Takip edenler


Hiçbir kayıt bulunamadı.

Böbrek tümörü şüphesiyle cerrahi tedavi uygulanan vakaların histopatolojik sonuçları

Böbrek tümörü şüphesiyle cerrahi tedavi uygulanan vakaların histopatolojik sonuçları
Türü: Orjinal Araştırma
Başvuru: 24.08.2015
Kabul: 02.11.2015
Yayın: 25.03.2016

Özet


Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde böbrek tümörü şüphesiyle cerrahi tedavi uygulanan vakaların histopatolojik sonuçlarının değerlendirilmiş ve benign lezyonların sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza sonuçlarına ulaşabildiğimiz 83 hasta alınmıştır. Hastaların yaşı, cinsiyeti, kitlelerin boyutu, yeri ve histopatolojik sonuçları retrospektif olarak değerlendirilerek bilgiler kaydedilmiştir.
Bulgular : Hastaların 54’ü erkek 29’u kadın olup, yaş ortalaması 60.7 ve 12.9 (28-56) yıldı. Altmış dokuz(%83) hastaya radikal nefrektomi, 14 (%17) hastaya ise nefron koruyucu cerrahi yapıldı. Histopatolojik incelemede değerlendirmede 71 (%85) hastada malign, 12 (%15) hastada benign hastalık tanısı kondu. Benign kitleler sırasıyla onkositom (4), anjiomiyolipom (4), kistik nefroma (2) ve ksantogranülomatoz piyelonefrit (2) idi. Benign kitlelerin hiçbiri 7 cm’den büyük değildi.
Sonuç : Tüm teknolojik gelişmelere rağmen preoperatif radyolojik incelemelerde malignensi şüphelenilen renal kitlelerde benign patoloji ile karşılaşma olasılığı vardır. Bu nedenle boyutu 70 mm’den küçük kitlelerde ilk olarak nefron koruyucu cerrahi düşünülmelidir.

Abstract


Purpose: In this study we evaluated patients who underwent surgical treatment for renal tumors by evaluating histopathological findings and aimed to determine the incidence of benign lesions.
Metarials & Methods: In this study 83 patients were included. Patients' age, gender, size of the mass and histopathological results were recorded respectively
Results : Fifty-four of the patients were male and 29 were female . Median age was 60.73±12.85 (28-86) years. Sixty-five patients (%83) went radical nephrectomy and 14 (17%) underwent nephron sparing surgery. Histopathological examination revealed malignancy in 71 (%85) and benign pathology in 12 (%15) patients. Of the benign pathologies, 4 were oncocytoma, 4 were angiomyolipoma, 2 were cystic nephroma and 2 were xanthogranulomatous pyelonephritis, respectively. None of the masses were larger than 70 mm diameter.
Conclusion : Preoperatively malignancy suspected renal masses may be benign despite all the technological advances. Nephron-sparing surgery should be considered for small masses less than 7 cm.

Giriş

Böbrek tümörlerin tanısı genellikle abdominal semptomlar nedeniyle yapılan radyolojik incelemeler sonucundatesadüfen konur [1,2]. Ağrı, makroskopik hematüri ve abdominal kitle triadı hastaların ancak % 6-10’unda görülür ve ilerlemiş hastalık veya agresif histolojik tiple birliktedir [3,4]. Tüm teknolojik gelişmelere rağmen radyolojik yöntemler renal kitlelerin ayırıcı tanısında halen yetersiz kalmaktadır. Özellikle yağ dokusundan fakir anjiyomiyolipom ve onkositom gibi olgular radyolojik yöntemlerle malign neoplazmlardan ayırt edilemezler [5-7]. Bu durumda benign olduğu kanıtlamayan lezyonlar malign olarak kabul edilmeli ve tedavi edilmelidir. Çalışmamızda kliniğimizde renal kitle nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan hastaların klinik, demografik ve histopatolojik verileri geriye dönük olarak değerlendirilerek sonuçları tartışılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamız için gerekli etik kurul onayı alındıktan sonra malign renal kitle şüphesiyle nefrektomi yapılan hastalar değerlendirmeye alındı. Ameliyat öncesinde bilgilendirilmiş cerrahi onam formu alınan hastaların yaşı, cinsiyeti, kitlelerin boyutu, yeri ve histopatolojik sonuçları, retrospektif olarak değerlendirilerek bilgileri kaydedildi. Hastalar preoperatif dönemde fiziksel muayene, laboratuvar tetkikleri ve bilgisayarlı tomografi (BT) ile değerlendirildi. Ameliyat öncesinde biyopsi yapılan veya sitoredüktif nefrektomi uygulanan hastalar çalışma dışında bırakıldı.

İstatistiksel analiz

İstatistiksel değerlendirme için Statistical Package of Social Sciences 15 (SPSS 15,0, Chicago, IL, USA) programı kullanıldı. Verilerin analizinde Kruskal-Wallis varyans analizi uygulandı. Tüm değerler ortalama±standart sapma (Ort±SS) olarak gösterildi.

Bulgular

Çalışmaya alınan 83 hastanın 54’ü erkek 29’u kadın idi. Yaş ortalaması 60.7±12.9 (28-86) yıldı. Altmış dokuz (%83) hastaya radikal nefrektomi yapılırken, 14 (%17) hastaya nefron koruyucu cerrahi yapıldı (Tablo 1).

Tablo 1
Hastaların demografik verileri ve patolojik özellikleri

 

Patolojik değerlendirmede 71 (%85) hastada malign, 12 (%15) hastada benign patoloji izlendi. Benign kitleler sırasıyla onkositom (4), anjiomyolipom (4), kistik nefroma (2) ve ksantogranülomatoz piyelonefrit (2) idi (Tablo 2). Bening kitlelerin hiçbiri 70 mm’den büyük değildi.

Tablo 2
Hastaların patolojik sonuçlarının sınıflandırılması (n,%)Tartışma ve Sonuç

Renal hücreli kanser (RHK) tüm kanserler içerisinde % 2-3 oranında görülür [8]. Standart tedavisi cerrahidir. Günümüzde Avrupa’da RHK tanısı artmakta iken ölüm oranı 1990’lı yılların başlarına göre oldukça azalmıştır [9]. Ultrason veya BT ile insidental RHK görülme oranı artmıştır ve bu tümörler genelde düşük evreli tümörlerden oluşmaktadır [10-12]. RHK’nin erkeklerde kadınlara göre 1.5 kat fazla görülür ve 6. ve 7. dekat arasında pik yapar [13]. Çalışmamızda hastaların yaş ortalaması 60.7±12.9 yıl ve erkek kadın oranı ise 1.8 olarak bulunmuştur. RHK’nin en sık görülen alt tipi şeffaf hücreli karsinomdur [14]. Bizim çalışmamızda en sık şeffaf hücreli BHK görülmüştür. Bu bulgularımız literatürle benzer özellikler taşımaktadır.

Serimizde tek olguda renal medüller karsinom görülmüştür. Renal medüller karsinom oldukça nadir görülen ancak oldukça agresif seyreden bir tümördür. Ortalama yaşam süresi 5 aydır [15]. Tedavisinde cerrahiye ek olarak adjuvan kemoterapi ve radyoterapi uygulanır. Hasta operasyon sonrası takibimizden çıktığı için klinik durumu hakkında sağlıklı yorum yapmamız mümkün olmamıştır.

Günümüzde RHK’de olduğu gibi böbreğin benign lezyonlarının görülme insidansında da bir artış vardır [16]. Böbreğin benign lezyonları; böbrek adenomu, metanefrik adenom, böbrek onkositomu, nefrojenik adenofibrom, mezoblastik nefrom, kapsülom, jukstaglomerüler hücre tümörü, medüller fibrom, kistik nefrom, kistik hamartom, anjiyomiyolipom (AML), leiyomiyom, hemanjiyom, lipom, ksantogranülomatöz piyelonefrit, malakoplaki, böbrek kistleri ve fibroepitelyal poliplerden oluşmaktadır [17]. Böbrek benign tümörleri malign tümörlere göre daha az görülmektedir.

Çalışmamızda histopatolojik olarak benign lezyon saptanma oranı % 15 olarak bulunmuştur. Skolarus ve arkadaşları 1101 serilik vakalarında benign böbrek lezyonu görülme oranını % 15 olarak bildirmişlerdir [18]. Aynı oranı Kutikov % 16.1 ve Lee ise % 17.9 olarak bulmuşlardır [19-20]. Bizim benign lezyon saptama oranımız bu serilerle benzer orandadır.

Eggener ve arkadaşları yaptıkları çalışmalarında benign renal lezyonların kadınlarda daha sık görüldüğünü bildirmiştir [21]. Siemer ve arkadaşları ise kadınlarda benign patoloji gelme oranının erkeklere göre 2 kat daha fazla olduğunu belirtmiştir [22]. Genç kadınlarda benign patoloji gelme insidansının yüksek olması sebebiyle bu hastalara ilk organ koruyucu cerrahi düşünülebilir. Bizim çalışmamızda da benign patoloji gelme oranı kadınlarda erkeklere göre yüksek bulunmuştur (%20 ve % 11).

Anjiyomiyolipoma en sık gözlenen benign renal patolojidir [23]. AML kan damarları, düz kas ve yağ dokusundan oluşur. 4. ve 6. dekat arasında ve kadınlarda sık görülür [17]. Radyolojik olarak yağ dokusundan fakir AML’nin malign neoplazmlardan ayırt edilmesi oldukça güçtür [6,7]. Ağrı, kanama veya malignite şüphesi varsa tedavi edilmelidir. Tedavisi cerrahi olsa da radyofrekans ablasyon etkili bir alternatif bir tedavi şeklidir [24-25]. Ayrıca m-Tor inhibitörlerinden everolimus ve sirolimus hacim azaltıcı etkisi nedeniyle cerrahi öncesi kullanılabilir [26-27]. Mei ve arkadaşları 584 serilik çalışmalarında AML görülme oranını % 3.2 olarak bildirmişlerdir [28]. Bizim çalışmamızda aynı oran % 5 ‘tir ve Mei’nin çalışmasına benzerdir.

Onkositoma en sık gözlenen ikinci benign renal patolojidir. Erkeklerde sık görülür ve yedinci dekatta pik yapar [29]. Tüm renal kitlelerin ortalama % 3-7’sini oluşturur [30]. Çalışmamızda görülme oranı % 5’tir ve literatürle uyumludur.

Kistik nefroma oldukça nadir görülen, epitelyal ve stromal yapılar içeren, benign renal patolojidir. Radyolojik olarak kistik malign patolojilerle benzer özellik gösterir ve görülme sıklığı olgu sunumu şeklindedir [31]. Çalışmamızda 2 (%2.5) hastada kistik nefroma görülmüştür.

Çalışmamızda görülen bir diğer benign patoloji ise ksantogranülomatöz piyelonefrittir. Oldukça nadir görülen ve kronik enfeksiyon nedeniyle oluşan bu benign lezyon her zaman tipik bir radyolojik ve klinik özellik göstermeyebilir. Fokal ksantogranülomatöz piyelonefrit olguları radyolojik olarak malign görünümlü olabilir ya da venlerde trombüs oluşturarak malign bir patolojiyi taklit edebilir [32,33]. Bizim çalışmamızda da malignite düşünülen 2 hastada ksantogranülomatöz piyelonefrit saptanmıştır.

Tümör çapı arttıkça hem malignite riski hem de tümörün derecesi artmaktadır. Çalışmamızda ortalama tümör boyutu 58.7 mm (20-125 mm) olarak bulunmuştur. Benign patolojilerin hepsinde tümör boyutu 70 mm’nin altındadır.

Hasta sayımızın az olması, çalışmamızın retrospektif olması, takiplerin düzensiz olması çalışmamızın kısıtlayıcı faktörleri olsa da, çalışmamız literatürle benzer sonuçlara sahiptir.

Sonuç olarak tüm teknolojik gelişmelere rağmen renal kitlelerin ayırıcı tanısında radyolojik yöntemler yeterli olmayabilir. Preoperatif malign olarak şüphelenilen renal kitleler patolojik olarak benign çıkabilmektedir. Yine de malignite şüphesi olan her hastaya aksi ispat edilinceye kadar onkolojik prensiplerden taviz vermeden tedavi edilmelidir. 

Kaynaklar

 1. Jayson M, Sanders H. Increased incidence of serendipitously discovered renal cell carcinoma. Urology 1998 ;51(2):203-5.
 2. Novara G, Ficarra V, Antonelli A, Artibani W, Bertini R,Carini M, et al. Validation of the 2009 TNM version in a large multi-institutional cohort of patients treated for renal cell carcinoma: are further improvements needed? Eur Urol 2010;58(4):588-95.
 3. Lee CT, Katz J, Fearn PA, Russo P. Mode of presentation of renal cell carcinoma provides prognostic information. Urol Oncol 2002;7(4):135-40.
 4. Patard JJ, Leray E, Rodriguez A, Rioux-Leclercq N, Guillé F, Lobel B. Correlation between symptom graduation, tumor characteristics and survival in renal cell carcinoma. Eur Urol 2003;44(2):226-32.
 5. Rosenkrantz AB, Hindman N, Fitzgerald EF, Niver BE, Melamed J, Babb JS. MRI features of renal oncocytoma and chromophobe renal cell carcinoma. AJR Am J Roentgenol 2010;195(6):421-7.
 6. Hindman N, Ngo L, Genega EM, Melamed J, Wei J, Braza JM. Angiomyolipoma with minimal fat: can it be differentiated from clear cell renal cell carcinoma by using standard MR techniques? Radiology 2012;265(2): 468-77.
 7. Pedrosa I, Sun MR, Spencer M, Genaga EM, Olumi AF, Dewolf WC, et al. MR imaging of renal masses: correlation with findings at surgery and pathologic analysis. Radiographics 2008;28(4):985-1003.
 8. Ferlay J, Steliarova-Foucher E, Lortet-Tieulent J, Rosso S, Coebergh JW, Comber H, et al. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: estimates for 40 countries in 2012. Eur J Cancer 2013;49(6):1374-403.
 9. Levi F, Ferlay J, Galeone C, Lucchini F, Negri E, Boyle P, et al. The changing pattern of kidney cancer incidence and mortality in Europe. BJU Int 2008;101(8):949-58.
 10. Patard JJ, Rodriguez A, Rioux-Leclercq N, Guille F, Lobel B. Prognostic significance of the mode of detection in renal tumours. BJU Int 2002;90(4):358-63.
 11. Kato M, Suzuki T, Suzuki Y, Terasawa Y, Sasano H, Arai Y. Natural history of small renal cell carcinoma: evaluation of growth rate, histological grade, cell proliferation and apoptosis. J Urol 2004;172(3):863-6.
 12. Tsui KH, Shvarts O, Smith RB, Figlin R, de Kernion JB, Belldegrun A. Renal cell carcinoma: prognostic significance of incidentally detected tumors. J Urol 2000;163(2):426-30.
 13. Lipworth L, Tarone RE, McLaughlin JK. The epidemiology of renal cell carcinoma. J Urol 2006;176(6):2353-8.
 14. Tsui KH, Shvarts O, Smith RB, Figlin RA, deKernion JB, Belldegrun A. Prognostic indicators for renal cell carcinoma: a multivariate analysis of 643 patients using the revised 1997 TNM staging criteria. J Urol 2000;163:1090-5.
 15. Abern MR, Tsivian M, Polascik TJ, Cooqan CL. Characteristics and outcomes of tumors arising from the distal nephron. Urology 2012;80(1):140-6.
 16. Sahin MO, Canda AE, Mungan MU, Kırkali Z, Sade M. Benign lesions underwent radical nephrectomy for renal cancer. Turkish Journal of Urology 2004; 30 (4): 405-409.
 17. Tamboli P, Ro JY, Amin MB, Ligato S, Ayala AG. Benign tumors and tumor-like lesions of the adult kidney. Part II: Benign mesenchymal and mixed neoplasms, and tumor-like lesions. Adv Anat Pathol 2000; 7(1): 47-66. 
 18. Skolarus TA, Serrano MF, Grubb RL, Katz MD, Bullock TL, Gao F, et al. Effect of reclassification on the incidence of benign and malignant renal tumors. J Urol 2010;183(2):455-8.
 19. Kutikov A, Fossett LK, Ramchandani P, Tomaszewski JE, Siegelman ES, et al. Incidence f benign pathologic findings at partial nephrectomy for solitary renal mass presumed tobe renal cell carcinoma on preoperative imaging. Urology 2006;68(4):737-40.
 20. Lee SH, Park SU, Rha KH, Choi YD, Hong SJ, Yang SC, et al. Trends in the incidence of benign pathological lesions at partial nephrectomy for presumed renal cell carcinoma in renal masses on preoperative computed tomography imaging: a single institute experience with 290 consecutive patients. Int J Urol 2010;17(6):512-6.
 21. Eggener SE, Rubenstein JN, Smith ND, Nadler RB, Kontak J, Flanigan RC, et al. Renal tumors in young adults. J Urol 2004;171:106-10.
 22. Siemer S, Hack M, Lehmann J, Becker F, Stöckle M. Outcome of renal tumors in young adults. J Urol 2006;175(4):1240-3.
 23. Silverman SG, Israel GM, Herts BR, Richie JP. Management of the incidental renal mass. Radiology 2008;249:16-31.
 24. Mues AC, Palacios JM, Haramis G, Casazza C, Badani K, Gupta M, et al. Contemporary experience in the management of angiomyolipoma. J Endourol 2010;24(11):1883-6.
 25. Nelson CP, Sanda MG. Contemporary diagnosis and management of renal angiomyolipoma. J Urol 2002;168(4 Pt 1):1315-25.
 26. Bissler JJ, Kingswood JC, Radzikowska E, Zonnenberg BA, Frost M, Belousova E, et al. Everolimus for angiomyolipoma associated with tuberous sclerosis complex or sporadic lymphangioleiomyomatosis (EXIST-2): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2013;381(9869):817-24.
 27. Staehler M, Sauter M, Helck A, Linsenmaier U, Weber L, Mayer K, Fischereder M. et al. Nephron-sparing resection of angiomyolipoma after sirolimus pretreatment in patients with tuberous sclerosis. Int Urol Nephrol 2012;44(6):1657-61.
 28. Mei M, Rosen LE, Reddy V, Cimbaluk DJ, Gattuso P. Concurrent angiomyolipomas and renal cell neoplasms in patients without tuberous sclerosis: a retrospective study. Int J Surg Pathol 2015;23(4):265-70. 
 29. Woo S, Cho JY. Imaging findings of common benign renal tumors in the era of small renal masses: differential diagnosis fromsmall renal cell carcinoma: current status and future perspectives. Korean J Radiol 2015;16(1):99-113.
 30. Choudhary S, Rajesh A, Mayer NJ, Mulcahy KA, Haroon A. Renal oncocytoma: CT features cannot reliably distinguish oncocytoma from other renal neoplasms. Clin Radiol 2009; 64(5): p. 517-22.
 31. Sun BL, Abern M, Garzon S, Setty S. Cystic nephroma/mixed epithelial stromal tumor: a benign neoplasm with potential for recurrence. Int J Surg Pathol 2015;23(3):238-42.
 32. Zorzos I, Moutzouris V, Petraki C, Katsou G. Xanthogranulomatous pyelonephritis-the "great imitator" justifies its name. Scand J Urol Nephrol 2002;36(1): 74-6.
 33. Arrighi N, Antonelli A, Zani D, Zanotelli T, Corti S, Cunico SC, at al. Renal mass with caval thrombus as atypical presentation of Xantogranulomatous pyelonephritis. A case report and literature review. Urologia. 2013;80 Suppl 22:44-7.
Anahtar kelimeler: Nefrektomi , Patoloji , Renal kitle

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.