Hesabınız var mı?
Parolamı unuttum

Yazarlar İçin Bilgi


Dergi, orijinal makaleler, olgu sunumları, incelemeler, editoryal yorumlar, editöre mektuplar, esaslar, görsel üroloji ve ürolojik hastalık alanına ilişkin ulusal üroloji toplantılarında sunulan materyalleri yayınlar. Dergi yılda dört kere yayınlanır.

Metinler Türkçe ya da İngilizce olarak gönderilebilir. Türkçe gelen metinlerin İngilizce dili için de yeterlilik sahibi olması gerekmekte aksi takdirde yazarlardan Türkçe yazılmış metinin tekrar gönderilmesi istenebilir.

Metinler, http://www.icmje.org adresinde bulunan Biyomedikal dergilerde yayınlanacak makalelerde uyulması istenen standart kurallar – Uluslar arası Tıp Dergileri Editörleri Komitesi ile uyumlu olarak hazırlanmış olmalıdır. Metin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış orijinal bir metin olarak ele alınacaktır. Hakem-inceleme işleminden önce, tüm gönderiler ilk olarak editör tarafından incelenir. Yayının final aşamasında, onay için ilk düzeltme yazarlara gönderildikten sonra doğruluk ve netlik için kapsamlı bir kontrol-düzeltme gerçekleştirilir.

Yazarlar, gönderilen materyalin içeriğinden sorumludur. İlk düzeltmeler gönderildiği sırada, yazarlardan yazarlık katkıları, görüşlerinde fikir ayrılığı olup olmadığı ve dergiye telif hakkı transferi konularının ele alındığı bir form doldurmaları beklenir.

İnsan denekler üstünde yapılan deneysel çalışmaları raporlayan metinler, çalışma protokolunun, kurumun etik kurulu tarafından onaylanmış olduğunun beyanını ve deneğin, işlemlerin tüm detaylarıyla kendisine anlatıldıkta sonra alınmış olan, bilgilendirilmiş rıza beyanını dahil etmelidir. Yazarlardan çoğunlukla metinle beraber etik kurulu onayının da gönderilmesi istenir. Ek olarak, hayvan çalışmaları üzerine olan metinler acı ve eziyeti nasıl ortadan kaldırdıklarını açıklayan prosedürleri açıklamadırlar. Yazarlara, Helsinki Bildirgesi ve İyi Klinik Uygulamaları ve İyi Laboratuvar Uygulamaları esaslarını da içeren uluslararası kabul edilmiş esaslara uymaları ve metinlerinde bu uygunluklardan bahsetmeleri tavsiye edilir.

Metinler dergi tarafından belirlenen kelime limitini geçmemelidir (including özet, materyal ve yöntemler, sonuçlar ve tartışmalar; excluding referanslar, tablolar/şekiller ve özel işaretler dahil olmak üzere), ki bu, orijinal metinler için 3000 kelime, olgu sunumları için 1500 kelime ve incelemeler için 5000 kelimedir. Metin tipi ne olursa olsun, maksimum tablo ve şekil (toplam) sayısı 6 olmalıdır. Özetler 250 kelimeyi geçmemelidir. Yazar(lar), makalenin başlığı ve altyazıları Times New Roman fontunda, kalın, 12 pt büyüklüğünde olmalıdır. Yazarlık, yazarlık kriterlerini karşılayan önemli katkıları temel almalıdır.

METİN HAZIRLIĞI

Metin parçaları şu sıraya göre düzenlenmiş olmalıdır: (i) Başlık İngilizce dilinde (ve ayrıca Türk yazarlar için Türkçe), (yazarların tam adı, kurum adresi, telefon ve faks numaraları ve e-posta adresi, Dergi web sitesinde aşama 3, 4 ve 5’te gönderilecektir, ana metine YAZILMAMASI gereklidir.); (ii) İngilizce (ve ayrıca Türk Yazarlar için Türkçe) özetler; (iii) Giriş; (iv) Gereç ve Yöntemler; (v) Bulgular; (vi) Tartışma; (vii) Referanslar. Daha önceki sunumlarla ya da metin kaynaklarıyla ilgili herhangi bir dipnot başlık sayfasına konmalıdır.

Metin gövdesi uygun olarak alt başlıklandırılabilir. Olgu sunumları Giriş, Olgu sunumu ve Tartışma başlıkları altında sunulmalıdır. Okumayı kolaylaştırmak için, incelemeler uygun olarak altbaşlıklandırılabilir.

Özetler

Özetler şu yapıyı takip etmelidir: Amaç, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Tartışma ve Sonuç. Olgu sunumları ve incelemeler için özetler yapısız olmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Üç ve beş anahtar kelime arası (alfabetik olarak) gönderilebilir. Index Medicus Medikal Konu Başlıkları (MeSH) bu amaç için kullanılabilir (web sitesi: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/).

Gereç ve Yöntemler

Bu bölüm, çalışmanın yürütüldüğü kurum, çalışma dönemi tarihleri, hastaların özellikleri, yöntemler ve hastaların nasıl seçildiğine dair yeterli detayları içeren bilgileri vermelidir. İstatiksel yöntemlerin net bir açıklaması da verilmelidir.

Bulgular

Bu bölüm detaylardaki bulguları illustrasyonlar ve tablolar ile destkeleyerek vermelidir. Yazarlar tablo ve illustrasyonlarda geçen verilerin aynısını metinde tekrar etmekten kaçınmalıdırlar

Tartışma

En son araştırmadan alınan uygun alıntı ile ağırlıklı olarak son çalışma sonuçlarına bağlı olmalı.. Tartışmanın sonunda, yazarlık ile ilgili olmayan herhangi bir katkı Teşekkür kısmı altında belirtilebilir.

Kısaltma kullanımları standart olanlarla sınırlandırılmalıdır.

Şekiller ve tablolar: Metine eşilk eden illüstrasyonlar ve tablolar on-line olarak yüklenmeliler. İllustrasyon dosya formatları JPEG ya da TIFF olabilir. Tablolar ve şekiller çift-aralıklı olarak farklı sayfalarda olmalıdır. Hem tablolar hem de illustrasyonlar metinde gözüktükleri sırayla arap rakamları ile numaralandırılmalıdır. Mikroskopik fotoğraflarda boyama ve büyültme bilgisi olmalıdır. Kısaltmaların tam terimleri tablolar ve şekillerin altında yer almalıdır.

Referanslar

Referanslar metinde bahsedildikleri sıraya göre numaralandırılmalıdır. (örn. “... technique described by Burnett et al.[1] ”). Yayınlanmamış veri ya da kişisel iletişim kullanılmamalıdır. Referansların direkt kullanımı önemle tavsiye edilir ve yazardan alıntı yaptığı referansın tam metni istenebilir. Dergi başlıkları Index Medicus’a göre kısaltılmalıdır; diğer türlü, derginin tam adı verilmelidir. Altı ya da daha az yazar varsa tüm yazarlar listelenmeli; diğer türlü, ilk altı ve "et al." yazılmalıdır. Stil ve noktalama işaretleri aşağıdaki formatta olmalıdır:

Dergi

Sezen SF, Lagoda G, Burnett AL. Role of immunophilins in recovery of erectile function after cavernous nevre injury. J Sex Med 2009;6:340-6.

Kitap

Kratz AR. Physiology of the kidney. 3rd ed. Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins; 2000. Chapter in a book: Anderson JL, Muhlestein JB. The role of infection. In: Theodor P, editor. Extracorporeal ureteric stenting during laparoscopic pyeloplasty. Philadelphia: W. B. Saunders; 2003. p. 88-107.

Gerektiği yerde, gönderilen metinler orijinal içeriği bozmadan Yayın Kurulu tarafından düzeltilecektir. . Yayın sonrası tekrar basım sağlanmayacaktır.

İLETİŞİM ADRESİ
Prof. Dr. Yusuf Ziya Ateşçi(Editör)
İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı, İzmir
Tel: +90 (312) 4272608
Faks : +90 (312) 4272602
E-posta:
info@thecystoscope.com